Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Cao Thị Nga

Tên luận án: Quản lý người nước ngoài cư trú ở Việt Nam của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh, trật tự    Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Cao Thị Nga                        Khóa: 2015

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD 1. GS. TS Bùi Minh Giám; 
HD 2. PGS. TS Vũ Văn Hiền.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã làm rõ những vấn đề lý luận về người nước ngoài, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, đặc điểm công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, nội dung và biện pháp quản lý người nước ngoài cư trú ở Việt Nam của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

2. Luận án làm rõ tình hình người nước ngoài ở Việt Nam, các biện pháp quản lý người nước ngoài cư trú ở Việt Nam của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã và đang tiến hành, những kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

3. Luận án đưa ra dự báo về tình hình người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, đặc biệt là những yếu tố khó khăn và thuận lợi trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở Việt Nam của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, từ đó có định hướng, giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động này, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT