Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Chu Minh Dân

Tên luận án: Quản lý nhà nước về vũ khí của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Chu Minh Dân Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Lê Trung Kiên;
HD2: GS. TS Đỗ Đình Hòa.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án góp phần bổ sung và phát triển lý luận quản lý nhà nước về vũ khí theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đã xây dựng, bổ sung các khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước về vũ khí; khái niệm, cơ sở pháp lý, đặc điểm, nội dung, biện pháp tiến hành, quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về vũ khí của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Luận án đánh giá tình hình, đặc điểm có liên quan đến quản lý nhà nước về vũ khí của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội một cách toàn diện như: tình hình đặc điểm về địa lý, dân cư, kinh tế, xã hội; tình hình về an ninh, trật tự; tình hình vi phạm pháp luật về vũ khí; tình hình tổ chức lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng thời, luận án đã đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về vũ khí của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đánh giá những kết quả đạt được; phân tích hạn chế, thiếu sót và xác định nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước về vũ khí của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Luận án đưa ra các dự báo khoa học trên cơ sở các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về vũ khí của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thời gian tới, từ đó nêu ra các giải pháp thiết thực, khả thi, có thể áp dụng ngay trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vũ khí. 

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT