Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Chu Minh Hoằng
 
Tên đề tài luận án: Hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đường thủy
Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự     Mã số: 62.86.01.09
Họ và tên nghiên cứu sinh: Chu Minh Hoằng                 Khóa: 2013
Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
      1. GS, TS Nguyễn Văn Nhật
      2. PGS, TS Phạm Đình Xinh
Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân
Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên sâu về hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đường thủy. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đường thủy như khái niệm, đặc điểm, vai trò, hình thức, nội dung, yêu cầu, áp dụng chiến thuật và quan hệ phối hợp của hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông của lực lượng Cảnh sát đường thủy.
2. Luận án đã phân tích, khảo sát đặc điểm tình hình những yếu tố có liên quan, tác động trực tiếp đến hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đường thủy, cũng như đi sâu, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đường thủy từ năm 2005 đến năm 2014.
3. Luận án đã đưa ra dự báo về các yếu tố có liên quan và tình hình tổ chức thực hiện hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đường thủy; đưa ra hệ thống 08 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đường thủy trong thời gian tới.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT