Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Anh Tuấn

Tên luận án: Hoạt động của Chính phủ trong phòng ngừa tội phạmmua bán người ở Việt Nam

 

Chuyên ngành: Tội phạm học

 

Mã số: 62.38.01.05

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Anh Tuấn  - Khóa 17

 

Hệ:  Không tập trung

 

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

 

GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

1. Luận án phân tích, làm rõ nội hàm của khái niệm, đặc điểm hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người và đưa ra các chỉ dẫn về nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm mua bán người của Chính phủ ở Việt Nam.

 

2. Đưa ra hệ thống các số liệu thống kê khảo sát để phân tích làm rõ thực trạng tình hình tội phạm mua bán người giai đoạn từ 2005 đến tháng 6 năm 2016. Phân tích thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người và đặc điểm của loại tội phạm này. Phân tích làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động phòng ngừa, đây là những căn cứ thực tiễn cho các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này của Chính phủ ở Việt Nam.

 

3. Đề tài đưa ra một số dự báo về tội phạm mua bán người trong thời gian tới, chỉ ra những phương hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người của Chính phủ. Các giải pháp sẽ là những chỉ dẫn quan trọng cho các nhà hoạt động thực tiễn ở tầm vĩ mô nghiên cứu, áp dụng vào trong hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người của Chính phủ ở Việt Nam đạt hiệu quả cao.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT