Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Công Hùng

Tên luận án: Điều tra tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng  

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Công Hùng               Khóa: 2013

Người hướng dẫn khoa học:

HD1: GS, TS Bùi Minh Thanh

HD2: GS, TS Nguyễn Đắc Hoan

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Về phương diện lý luận, kết quả của luận án góp phần bổ sung, từng bước hoàn thiện, làm phong phú thêm hệ thống lý luận về khoa học điều tra hình sự nói chung và điều tra tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng, như: làm rõ đặc trưng cơ bản của tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; những vấn đề lý luận về điều tra tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.  

2. Đánh giá tình hình có liên quan và thực trạng điều tra tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế từ năm 2010 đến hết năm 2019. Nhận xét nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, Luận án đã đưa ra dự báo và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời gian tới.

3. Về phương diện thực tiễn, những chỉ dẫn của luận án có thể làm tài liệu giúp cho cán bộ điều tra, điều tra viên thuộc lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an địa phương trực tiếp phòng, chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng tham khảo, vận dụng để nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT