Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Hải Như

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Hải Như        Khoá: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: PGS.TS Hoàng Hữu Chiến 

HD2: GS.TS Trần Hữu Phúc

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

 Luận án là một công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã xây dựng khái niệm trung tâm, chỉ rõ đặc trưng, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của Bộ đội Biên phòng.

 2. Làm rõ thực trạng chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc.

3. Làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

4. Luận án đã dự báo được tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và những yếu tố tác động đến chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới.

5. Đề xuất 07 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc.


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT