Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Thái

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại các thành phổ trực thuộc Trung ương.

Chuyên ngành:           Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm     Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh:         Đặng Thái      Khoá: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: TS Vương Mạnh Hùng;

HD 2:   PGS.TS Trần Nguyên Quân.

Tên cơ sở đào tạo:     Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã bổ sung, hoàn thiện lý luận về phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế: Khái niệm, đặc điểm hoạt động phòng ngừa; cơ sở pháp lý xác định chủ thể, phân công, phân cấp trong phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng; nội dung, biện pháp phòng ngừa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp lực lượng trong phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng.

2. Luận án khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng, tiến hành các biện pháp phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương; rút ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng ngừa loại tội phạm này của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại 5; thành phổ trực thuộc Trung ương.

3. Đã đưa ra các dự báo về yếu tố tác động đến công tác phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện lý luận, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT