Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Thị Ngọc Hà

Tên đề tài luận án: “Hoạt động phòng ngừa tội phạm của Đồn Công an”

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm.Mã số: 62.38.70.01

Họ tên: Đặng Thị Ngọc Hà. Nghiên cứu sinh Khoá: 16

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hải Âu

  PGS.TS Chử Văn Chí

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân


Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu làm rõ nhận thức lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm của Đồn Công an tại các khu vực trọng điểm về an ninh, trật tự, các khu công nghiệp, như: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp...

2. Trên cơ sở khảo sát, luận án đánh giá có hệ thống về thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm của Đồn Công an từ năm 2005 đến tháng 6 năm 2015 để làm rõ cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện lý luận.

3. Luận án đã phân tích những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động phòng ngừa tội phạm của Đồn Công an, chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót đó.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về lý luận, thực tiễn luận án đã đưa ra dự báo và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm của Đồn Công an tại các khu vực trọng điểm về an ninh, trật tự, các khu công nghiệp… trong giai đoạn hiện nay.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT