Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Trung Khánh

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
Chuyên ngành:      Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự
Mã số:                   62.86.01.09
Họ và tên:     Đặng Trung Khánh          Nghiên cứu sinh Khóa 20
Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
1. PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn
2. PGS.TS Hoàng Đình Ban

Tên cơ sở đào tạo:    Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án nghiên cứu những vấn đề nhận thức về phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch, quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch.
2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy; nội dung, biện pháp quản lý, quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện tình hình có liên quan và khảo sát, đánh giá tình hình cháy, nổ phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn cả nước. Luận án đã tập trung khảo sát, phân tích, làm rõ tổ chức lực lượng, phương tiện và thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong thời gian từ 2008 đến tháng 12/2017. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót để làm cơ sở đưa ra các dự báo và xây dựng hệ thống giải pháp.
4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực trạng, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hiện nay.


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT