Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Xuân Quỳnh

Tên luận án: Xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực ở các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Xuân Quỳnh Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Trần Hải Âu;
HD2: TS Lê Thị Tuyết Mai.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực ở các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng với những điểm mới sau đây:

1. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu nhằm bổ sung, phát triển những vấn đề lý luận về hoạt động của các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động xây dựng, củng cố lực lượng quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực.

2. Luận án đã phản ánh kết quả khảo sát, phân tích, tổng hợp hệ thống tình hình, đặc điểm, tổ chức, hoạt động của các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự và thực trạng các biện pháp đã tiến hành của lực lượng Cảnh sát khu vực trong xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng từ năm 2011 đến tháng 6/2023. Trên cơ sở đó đánh giá, nêu bật được những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Luận án phân tích đưa ra một số tình hình và yếu tố tác động tới hoạt động xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực ở các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng; đồng thời xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực ở các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới. 

4. Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án giúp Công an các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng có điều kiện nắm vững tình hình hoạt động của các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự; đánh giá được các biện pháp mà lực lượng Cảnh sát khu vực đã tiến hành trong hoạt động xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự. Trên cơ sở đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, các biện pháp tiến hành cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời kết quả nghiên cứu, nhất là các định hướng, giải pháp giúp Công an các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng có thể khai thác vận dụng, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực ở các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng góp phần phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT