Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đào Thanh Bình

Tên luận án: Công tác xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm               Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thanh Bình                             Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Ngô Gia Bắc;
HD2: PGS.TS Quách Ngọc Lân.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về xây dựng, sử dụng CSBM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Luận án khái quát và kế thừa một số công trình khoa học trong và ngoài nước về công tác xây dựng, sử dụng CTVBM nói chung và công tác xây dựng, sử dụng CSBM nói riêng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 

2. Luận án đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về CSBM và công tác xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy như: xây dựng khái niệm về CSBM; khái niệm, đặc điểm về công tác xây dựng, sử dụng CSBM; tác dụng của CSBM trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

3. Luận án đi sâu phân tích, làm rõ thực trạng tiến hành xây dựng, sử dụng CSBM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy như: cơ cấu tổ chức, phân công, phân cấp trong tiến hành xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đặc biệt, luận án đã khảo sát, phân tích thực trạng tiến hành xây dựng, sử dụng CSBM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các bước cụ thể như: trình tự, thủ tục xây dựng CSBM, lựa chọn người xây dựng làm CSBM, mở hồ sơ CSBM, quản lý, sử dụng CSBM. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong công tác xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

4. Trên cơ sở khảo sát thực tế, luận án cũng đưa ra các dự báo về xu hướng hoạt động của tội phạm về ma túy, những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hiệu quả tiến hành công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT