Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đinh Tiến Dân

Tên đề tài luận án: Hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Công an xã.

Chuyên ngành:   Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự Mã số: 62.86.01.09

Tên tác giả:       Đinh Tiến Dân                       Khóa:       19

Người hướng dẫn khoa học:             GS.TS Nguyễn Ngọc Anh.

Tên cơ sở đào tạo:     Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Hoạt động quản lý nhà nước về ANTT (an ninh, trật tự) của Công an xã có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm cho sự hoạt động bình thường, đúng đắn của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã, góp phần tích cực trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và các diễn biến phức tạp về ANTT; đồng thời, phát hiện, ngăn chặn và làm giảm tội phạm trong cộng đồng dân cư, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt của đời sống xã hội tại địa bàn cơ sở.

2. Để nâng cao nhận thức và góp phần hoàn thiện lý luận hoạt động quản lý nhà nước về ANTT của Công an xã, luận án đã phân tích, làm rõ những nội dung sau: khái niệm, vai trò, đặc điểm hoạt động quản lý nhà nước về ANTT của Công an xã; cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước về ANTT của Công an xã; nội dung, biện pháp quản lý nhà nước về ANTT của Công an xã; quan hệ giữa Công an xã với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an trong hoạt động quản lý nhà nước về ANTT ở cơ sở.

3. Luận án đã làm rõ đặc điểm, tình hình có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về ANTT của Công an xã; đánh giá, nhận xét về thực trạng công tác xây dựng lực lượng, hậu cần và hoạt động quản lý nhà nước về ANTT của Công an xã từ ngày 01/7/2009 đến hết năm 2017; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của thực trạng này, đây là những căn cứ thực tiễn cho việc đề ra các giải pháp.

4. Luận án cũng đưa ra những dự báo khoa học về tình hình có liên quan và đề xuất các giải pháp mang tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về ANTT của Công an xã trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT