Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đinh Văn Tú

Tên đề tài luận án: Quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Chuyên ngành:      Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự        Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh:        Đinh Văn Tú        Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1. PGS.TS Hoàng Đình Ban;

HD 2. PGS.TS Phạm Đình Xinh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã làm rõ những vấn đề lý luận về quan hệ phối hợp nói chung và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ nói riêng như: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, cơ sở pháp lý, nội dung và phương thức phối hợp. Qua đó, góp phần bổ sung lý luận về quan hệ phối hợp trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở Việt Nam.

2. Luận án đã nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn toàn quốc trong những năm gần đây; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong thực tiễn quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và lý giải nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra dự báo về các yếu tố tác động đến quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời xây dựng hệ thống các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT