Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Đức Nghĩa

Tên luận án: Điều tra vụ án buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm   Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Đức Nghĩa         Khóa: 2016

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS. Nguyễn Mạnh Hùng;
   HD2: GS.TS Trần Phương Đạt.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động Điều tra vụ án buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động Điều tra vụ án buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, điển hình như: Khái niệm, vai trò, cơ sở pháp lý và nội dung, phương pháp, phương tiện hoạt động Điều tra vụ án buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh…

3. Luận án đã đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động Điều tra vụ án buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh từ năm 2010 đến hết năm 2021. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động Điều tra vụ án buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trên phạm vi toàn quốc.

4. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động đến hoạt động Điều tra vụ án buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Điều tra vụ án buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trong thời gian tiếp theo.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT