Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Mạnh Hùng

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Mạnh Hùng; Khóa 19 - Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

- Hướng dẫn 1: PGS. TS Cấn Văn Chúc;

- Hướng dẫn 2: GS. TS Bùi Minh Trung.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về lý luận và thực tiễn phòng ngừa các tội phạm XPSH nhằm mục đích CĐTS theo chức năng của lực lượng CSHS một cách toàn diện, có hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã góp phần xây dựng được hệ thống lý luận về tội phạm và phòng ngừa các tội phạm XPSH nhằm mục đích CĐTS theo chức năng của lực lượng CSHS. Đặc biệt, luận án đã nghiên cứu, đưa ra được đặc điểm phòng ngừa các tội phạm XPSH nhằm mục đích CĐTS theo chức năng của lực lượng CSHS. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.

2. Luận án là công trình nghiên cứu, phân tích có hệ thống đã chỉ rõ đặc điểm tội phạm học của các tội phạm XPSH nhằm mục đích CĐTS. Đồng thời, luận án phân tích thực trạng phòng ngừa tội phạm này cũng như phân tích thực trạng quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa các tội phạm XPSH nhằm mục đích CĐTS của lực lượng CSHS trong 10 năm qua.

Qua đó, luận án đã phân tích, xác định được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phòng ngừa các tội phạm XPSH nhằm mục đích CĐTS của lực lượng CSHS.

3. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát, phân tích thực trạng xác định những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa các tội phạm XPSH nhằm mục đích CĐTS của lực lượng CSHS, luận án kiến nghị, đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT