Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Quang Trung

Tên luận án: Xây dựng và sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn các tỉnh duyên hải Bắc Bộ.

Chuyên ngành:  Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh         Đỗ Quang Trung                        Khóa: 2016

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                        HD 1. TS. Nguyễn Duy Đài;

                        HD 2. TS. Triệu Thị Hương.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Đề tài luận án đã nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về công tác xây dựng và sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn các tỉnh Duyên hải Bắc Bộ. Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

- Đề tài luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu có hệ thống về công tác xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn các tỉnh Duyên hải Bắc Bộ. Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về công tác công tác xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong phòng ngừa tội phạm

- Luận án làm rõ tình hình, cơ cấu, diễn biến của tình hình vi phạm pháp luật nói chung và trong các lĩnh vực QLHC về an ninh trật tự nói riêng trên địa bàn các tỉnh Duyên hải Bắc Bộ từ năm 2010 đến hết tháng 6/2020, thực trạng xây dựng và sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn các tỉnh duyên hải Bắc Bộ. Qua việc nghiên cứu cho thấy sự khác biệt nhất định giữa các địa phương trong xây dựng và sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Đây là điểm mới của Luận án chưa có ở các công trình nghiên cứu trước đây. Luận án đã chỉ rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong xây dựng và sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn các tỉnh Duyên hải Bắc Bộ.

- Luận án đã phân tích đưa ra một số dự báo về tình hình, các vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở địa bàn các tỉnh Duyên hải Bắc Bộ và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến xây dựng và sử dụng CSBM trong phòng ngừa tội phạm.

Đồng thời, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong phòng ngừa tội phạm.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT