Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Thị Minh Thu

Tên luận án: Khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật điện tử trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự    Mã số: 9860109

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Minh Thu        Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Nguyễn Đình Hưng;
HD2: GS. TS Trần Phương Đạt.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về việc khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật điện tử trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề lý luận về khai thác, sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật điện tử trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông như: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, tác dụng của phương tiện thiết bị kỹ thuật điện tử trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; nội dung, biện pháp khai thác sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật điện tử trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

2. Luận án đã nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng đầu tư, trang cấp, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật điện tử trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội những năm gần đây; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong đầu tư, trang cấp, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật điện tử trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội và lý giải nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

3. Trên cơ sở nghiên cứu phân tích lý luận, đánh giá thực tiễn, luận án đưa ra dự báo về những yếu tố tác động ảnh hưởng đến khai thác sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật điện tử trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trên cơ sở đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật điện tử trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT