Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Thị Phương Thanh

 

Tên luận án: Điều tra vụ án giết người do người chưa thành niên gây ra

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Phương Thanh - Khóa 18

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. TS. Nguyễn Xuân Thuỷ

                    2. GS, TS. Nguyễn Huy Thuật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động của lực lượng CSHS trong điều tra vụ án giết người do người CTN gây ravới những điểm mới sau đây:

1. Luận án xây dựng hệ thống lý luận về tội phạm giết người do người CTN gây ra trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các quy định của pháp luật về người CTN, về tội phạm giết người, tội phạm do người CTN gây ra.

2. Luận án làm rõ lý luận về hoạt động điều tra vụ án giết người do người CTN gây ra, bao gồm: xây dựng khái niệm về hoạt động điều tra vụ án giết người do người CTN gây ra, nêu và phân tích các đặc điểm hoạt động điều tra vụ án theo chức năng của lực lượng CSHS, xác định những vấn đề phải chứng minh trong điều tra vụ án, xây dựng cơ sở lý luận về trình tự tiến hành điều tra vụ án; chủ thể và quan hệ phối hợp trong điều tra vụ án giết người do người CTN gây ra.

3. Luận án khảo sát thực trạng tình hình, đặc điểm hình sự của tội phạm giết người do người CTN gây ra ở Việt Nam từ năm 2007 đến tháng 6/2016 trên phạm vi toàn quốc.

4. Luận án khảo sát thực trạng tổ chức, tiến hành điều tra vụ án giết người do người CTN gây ra ở Việt Nam theo chức năng của lực lượng CSHS từ năm 2007 đến tháng 6/2016; trên cơ sở đó đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của hoạt động điều tra vụ án và nguyên nhân của nhữn tồn tại, hạn chế.

5. Luận án dự báo về tình hình tội phạm giết người do người CTN gây ra ở Việt Nam và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra vụ án này của lực lượng CSHS trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT