Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Thị Thanh Huyền

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Chuyên ngành:  Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm   Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thanh Huyền Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: GS.TS Nguyễn Minh Đức;

HD 2: PGS.TS Cao Thị Oanh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

 Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu phân tích các quy định của pháp luật và hệ thống lý luận về tội phạm cố ý gây thương tích và hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi thực hiện. Luận án đã làm rõ lý luận cơ bản về phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, trên cơ sở đó, luận án xây dựng được hệ thống lý luận, bao gồm: Khái niệm, vị trí, ý nghĩa, đặc điểm hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi thực hiện; cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và chủ thể, quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra.

2. Luận án đã đưa ra được kết quả nghiên cứu về tình hình có liên quan, như: Đặc điểm, mô hình tổ chức, biên chế của lực lượng Cảnh sát hình sự các cấp; tình hình, đặc điểm tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi thực hiện từ năm 2010 đến 2020 về diễn biến, cơ cấu, đặc điểm nhân thân người dưới 18 tuổi thực hiện tội phạm cố ý gây thương tích, rút ra được nguyên nhân người dưới 18 tuổi thực hiện tội phạm cố ý gây thương tích, đây là cơ sở thực tiễn đánh giá thực trạng và giải pháp phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi  gây ra. Luận án đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra đã được nghiên cứu, phân tích, Luận án đưa ra dự báo khoa học và hệ thống các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do do người dưới 18 tuổi thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT