Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Tiến Thùy

Tên luận án: Công tác ĐTCB của lực lượng Cảnh sát cơ động trong phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Tiến Thùy        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Lê Hoài Nam;
HD2: GS. TS Nguyễn Văn Nhật.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã khảo sát, đánh giá một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước tiếp cận được về công tác ĐTCB theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động, từ đó rút ra các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã phân tích, bổ sung và làm rõ hệ thống luận điểm khoa học lý luận về công tác ĐTCB của lực lượng Cảnh sát cơ động phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và pháp luật Việt Nam và đặc thù công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động như: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của công tác ĐTCB của lực lượng Cảnh sát cơ động; cơ sở pháp lý, đối tượng, nội dung, quy trình tiến hành và sử dụng kết quả ĐTCB phục vụ công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát cơ động; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong công tác ĐTCB phục vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

3. Luận án đã khảo sát, đánh giá, làm rõ được tình hình có liên quan và thực trạng thực hiện quy trình công tác ĐTCB, thực trạng sử dụng kết quả công tác ĐTCB của lực lượng Cảnh sát cơ động trong phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự; thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong tiến hành công tác ĐTCB kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA(C41), Thông tư số 18 của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về công tác ĐTCB. Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó làm cơ sở để đưa ra các giải pháp trong Chương 3 của luận án.

4. Luận án đã đưa ra được các dự báo về tình hình an ninh, trật tự và các yếu tố thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến công tác ĐTCB của lực lượng Cảnh sát cơ động từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐTCB của lực lượng Cảnh sát cơ động trong phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT