Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Văn Thanh

Tên luận án: Quản lý người điều khiển phương tiện ô tô theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự      Mã số: 9.86.01.09
.
Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Văn Thanh        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Khổng Văn Hà;
HD2: PGS.TS Nguyễn Thị Hoan.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã chọn lọc, phân tích và khái quát các công trình khoa học của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam có liên quan đến quản lý người điều khiển phương tiện ô tô theo chức năng của lực lượng CSGT. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về quản lý người điều khiển phương tiện ô tô theo chức năng của lực lượng CSGT như: Khái niệm, đặc điểm người điều khiển phương tiện ô tô; khái niệm, đặc điểm, vai trò, cơ sở pháp lý, nội dung, yêu cầu, biện pháp và quan hệ phối hợp giữa lực lượng trong quản lý người điều khiển phương tiện ô tô theo chức năng của lực lượng CSGT.

3. Luận án đã khảo sát, phân tích thực trạng công tác quản lý người điều khiển phương tiện ô tô theo chức năng của lực lượng CSGT. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quản lý người điều khiển phương tiện ô tô theo chức năng của lực lượng CSGT. 

4. Luận án đã đưa ra một số dự báo tình hình liên quan, những nội dung dự báo về thuận lợi, khó khăn trong quản lý người điều khiển phương tiện ô tô ở Việt Nam trong thời gian tới, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người điều khiển phương tiện ô tô theo chức năng của lực lượng CSGT trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT