Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Vọng Linh

Tên đề tài luận án: Tổ chức giữ gìn trật tự công cộng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát trật tự

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về ANTT.

Mã số: 62.86.01.09

Họ tên: Đỗ Vọng Linh. Nghiên cứu sinh Khoá: 20

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS, TS Cấn Văn Chúc

2. PGS, TS Khổng Văn Hà

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung khảo sát, phân tích một số công trình điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến tổ chức giữ gìn trật tự công cộng của lực lượng Cảnh sát trật tự. Luận án đã xây dựng hệ thống lý luận về trật tự công cộng và tổ chức giữ gìn trật tự công cộng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát trật tự

2. Luận án đã đi sâu phân tích, khảo sát về tình hình trật tự công cộng, thực trạng tổ chức giữ gìn trật tự công cộng của lực lượng Cảnh sát trật tự toàn quốc từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2017. Từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế thiếu sót trong tổ chức giữ gìn trật tự công cộng của lực lượng Cảnh sát trật tự.

3. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động đến công tác tổ chức giữ gìn trật tự công cộng của lực lượng Cảnh sát trật tự. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, nếu được quan tâm ứng dụng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát trật tự trong tổ chức giữ gìn trật tự công cộng thời gian tới.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT