Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Xuân Mười

Tên luận án: Quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm mua bán người trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm          Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Xuân Mười            Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS.TS Trần Minh Hưởng;
HD2: TS Vương Mạnh Hùng.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề về quan hệ phối hợp của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm mua bán người tại các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm MBN trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc theo chức năng của lực lượng CSHS như: Khái niệm tội phạm MBN, hoạt động phòng ngừa tội phạm MBN và quan hệ phối hợp của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm MBN; làm rõ đặc điểm, nội dung, hình thức, cơ sở pháp lý, các nguyên tắc và công tác lãnh đạo chỉ đạo quan hệ phối hợp của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm MBN.

3. Luận án đã khảo sát, nghiên cứu và đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình có liên quan và thực trạng quan hệ phối hợp của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm MBN trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc, cụ thể: Làm rõ đặc điểm về kinh tế - xã hội có liên quan; tình hình, đặc điểm của tội phạm mua bán người trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng và thực trạng quan hệ phối hợp của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm mua bán người tại các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân dẫn tới những hạn chế, thiếu sót trong quan hệ phối hợp của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm mua bán người tại các địa bàn nêu trên.

4. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá, luận án đã đề xuất những giải pháp khoa học, phù hợp với đặc điểm địa bàn và tình hình kinh tế, xã hội để lực lượng CSHS ứng dụng vào thực tiễn công tác và sẽ nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm MBN tại địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT