Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Xuân Sơn

 

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản xảy ra tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.70.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Xuân Sơn

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. GS,TS Nguyễn Văn Nhật

                    2. PGS, TS Khổng Văn Hà

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện dưới góc độ tội phạm học và điều tra tội phạm về hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Góp phần bổ sung, hoàn thiện và phong phú thêm hệ thống lý luận về phòng ngừa tội phạm nói chung và một loại tội phạm cụ thể của ngành Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Trên cơ sở luận điểm khoa học, luận án xây dựng hệ thống lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, gồm: Khái niệm, đặc điểm, chủ thể, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân. 

- Khảo sát, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đúng thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, trên cơ sở đó đưa ra những tài liệu, số liệu từ thực tiễn nhằm chỉ rõ ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân tồn tại, thiếu sót trong hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

- Luận án đưa ra dự báo về những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong tương lai. Đồng thời, xây dựng những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong tình hình mới.

- Nội dung của luận án có thể sử dụng cho việc nghiên cứu, giảng dạy trong các trường công an; giúp lực lượng Cảnh sát nhân dân tham khảo và vận dụng vào thực tiễn tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần đắc lực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT