Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đoàn Hồng Hiệu

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm trên tuyến biên giới đất liền Đông Bắc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm   Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Hồng Hiệu          Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

        HD 1: PGS, TS Trần Minh Chất;

         HD 2: PGS, TS Hoàng Văn Trực.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống, có tính chuyên sâu về phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm trên tuyến biên giới đất liền Đông Bắc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

2. Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm trên tuyến biên giới đất liền theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế thông qua việc xây dựng các khái niệm về tội phạm buôn bán hàng cấm, tuyến biên giới đất liền, xây dựng khái niệm, chỉ rõ đặc điểm của phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm trên tuyến biên giới đất liền.

3. Luận án tổng kết thực tiễn phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm trên tuyến biên giới đất liền Đông Bắc của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh từ năm 2010 đến hết tháng 6 năm 2021, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá chung gắn với kết quả khảo sát.

4. Luận án đưa ra các dự báo khoa học, trên cơ sở đó đề xuất 07 giải pháp cụ thể, có tính khả thi để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm trên tuyến biên giới đất liền Đông Bắc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT