Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đông Anh Trường

Tên luận án: Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đông Anh Trường Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Phan Văn Thịnh;
HD2: TS Lê Ngọc Châu.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án đã chọn lọc, phân tích và khái quát các công trình khoa học của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động, như: Khái niệm, đặc điểm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nguyên tắc, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong quá trình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ..

3. Luận án đã khảo sát, phân tích thực trạng công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động. 

4. Luận án đã đưa ra một số dự báo khoa học và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT