Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Dương Thị Thanh Huyền

Tên luận án: Quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát nhân dân với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng ngừa tệ nạn ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Thị Thanh Huyền Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Đồng Đại Lộc;
HD2: TS Nguyễn Hồng Phong.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã đề cập và luận giải về mặt lý luận quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát nhân dân với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng ngừa tệ nạn ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên. Luận án đã xây dựng khái niệm thanh thiếu niên và phòng ngừa tệ nạn ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên; xây dựng khái niệm quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng ngừa tệ nạn ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên, chỉ rõ cơ sở pháp lý và nguyên tắc của mối quan hệ này. Đồng thời, luận án cũng xác định và làm rõ nội dung, hình thức của quan hệ phối hợp. Những nội dung này đã góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát nhân dân với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng ngừa tệ nạn ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên.

2. Làm rõ những vấn đề có liên quan như tình hình hình tệ nạn ma túy ở nước ta nói chung, trong lứa tuổi thanh, thiếu niên nói riêng; tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; tổ chức, vị trí, vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng ngừa tệ nạn ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt, khảo sát thực trạng quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng ngừa tệ nạn ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên thời gian qua. Trên cơ sở đó, luận án đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện quan hệ phối hợp. Đây chính là những căn cứ quan trọng để xây dựng phương hướng, nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

3. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, luận án đưa ra dự báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy nói chung và tệ nạn về ma túy do lứa tuổi thanh thiếu niên gây ra; chỉ ra các yếu tố thuận lợi, khó khăn trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng ngừa tệ nạn ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên trong thời gian tiếp theo. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất 7 giải pháp mang tính hệ thống, chuyên sâu đề cập việc nâng cao nhận thức cho cán bộ lực lượng Cảnh sát nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của mối quan hệ phối hợp; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và hoàn thiện chế độ, chính sách cũng như tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, trang bị cho hoạt động này; chủ động làm tốt mối quan hệ phối hợp và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Những giải pháp mà luận án đã đề cập có tính khả thi cao và phù hợp thực tiễn quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phòng ngừa tệ nạn ma túy lứa tuổi thanh thiếu niên./. 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT