Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Dương Xuân Hiệp

Tên luận án: Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh, trật tự    Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Xuân Hiệp          Khóa: 2015

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Nguyễn Văn Chuyên; 
        HD 2: PGS. TS Chu Thế Long.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã khái quát, hệ thống hoá được những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, đồng thời đã đưa ra được khái niệm, nội dung, biện pháp, cơ sở pháp lý và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, qua đó, góp phần bổ sung, phát triển và và hoàn thiện thêm những vấn đề lý luận này.

2. Luận án phân tích, đánh giá một cách khoa học, khách quan về thực trạng tình hình, đặc điểm có liên quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân thời gian qua; khảo sát trên phạm vi địa bàn, đối tượng rộng và có nghiên cứu điển hình ở một số đơn vị, địa phương, từ đó làm rõ thực trạng kết quả thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân thời gian qua, đồng thời, đưa ra được nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân thời gian qua.

3. Luận án đưa ra hệ thống các thông tin, tài liệu làm cơ sở cho việc dự báo và dự báo được các yếu tố có ảnh hưởng tới quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân thời gian tới; đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT