Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hà Mạnh Hùng

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Mạnh Hùng            Khóa: 2014

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS. TS Đường Minh Giới;
HD 2. PGS. TS Trần Minh Chất.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện, có hệ thống và chuyên sâu về hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan nhà nước theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Bao gồm một số nội dung cụ thể như: Khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan nhà nước; đặc điểm, nội dung, phương pháp, quan hệ phối hợp trong  phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan nhà nước theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội,… Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.

2. Luận án đã phân tích làm rõ được thực trạng tình hình tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan nhà nước theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội từ năm 2011 - 2021. Qua đó, luận án đã phân tích, xác định được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan nhà nước theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội.

3. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát, phân tích thực trạng xác định những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan nhà nước theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, luận án đã kiến nghị, đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT