Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hà Thanh Sơn

Tên luận án: Hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

Mã số: 62. 86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Thanh Sơn - Khóa 19

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

GS.TS Nguyễn Huy Thuật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án: Hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, với những điểm mới như sau:

1. Luận án phân tích, làm rõ, bổ sung, phát triển lý luận về Cảnh sát phản ứng nhanh và lý luận về hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, như: Khái niệm Cảnh sát phản ứng nhanh; khái niệm ứng trực tiếp nhận thông tin của Cảnh sát phản ứng nhanh; khái niệm cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh; khái niệm hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh. Cùng với đó, luận án cũng đã phân tích làm rõ đặc điểm hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh; cơ sở pháp lý trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh; trình tự tiến hành hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh; mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh với các lực lượng có liên quan.

2. Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh trên các mặt công tác sau: Công tác tổ chức biên chế, sử dụng lực lượng, chế độ chính sách, trang thiết bị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh; thực trạng hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh; thực trạng cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh; quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh với các lực lượng khác trong hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh.

3. Luận án được khảo sát thực tiễn, phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp thống kê; phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh; phương pháp tổng kết thực tiễn; phương pháp thống kê điển hình; phương pháp chuyên gia; phương pháp hội thảo khoa học. Từ việc đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra nhận xét, đánh giá những kết quả đạt được và một số hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, làm cơ sở để đề xuất giải pháp.

4. Luận án đưa ra những dự báo sát hợp về về tình hình có liên quan đến hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng hệ thống 08 giải pháp nhằm nâng cao hoạt động ứng trực tiếp nhận thông tin, cơ động giải quyết các vụ, việc về an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT