Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hà Thu Hằng

Đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp trong thanh niên theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Thu Hằng

Người hướng dẫn khoa học:

HD1: PGS.TS Hoàng Thị Bích Ngọc;

HD2 : PGS.TS Ngô Gia Bắc.

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những điểm mới của luận án

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp trong thanh niên theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Luận án đã bổ sung và góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp trong thanh niên, phục vụ thiết thực cho hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh niên.

Qua khảo sát thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức sử dụng trái phép ma túy chất ma túy tổng hợp trong thanh niên của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, luận án đã chỉ ra những kết quả, ưu điểm cũng như những hạn chế, thiếu sót và những nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong hoạt động này của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Luận án đã đ­ưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp trong thanh niên theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT