Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hàn Văn Hoan

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua cảng biển theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hàn Văn Hoan                    Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 
1. PGS.TS Đặng Xuân Khang
2. PGS.TS Nguyễn Hoàng Minh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án đã bổ sung một số vấn đề lý luận về phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua cảng biển theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý của hoạt động phòng ngừa. Đồng thời, luận án cũng chỉ ra nội dung, biện pháp phòng ngừa đặc trưng đối với loại tội phạm này.

2. Luận án đã khảo sát, phân tích, chỉ rõ những đặc điểm tội phạm học của tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua cảng biển như: Đặc điểm tình hình tội phạm, đặc điểm nhân thân đối tượng phạm tội; đặc điểm phương thức, thủ đoạn của tội phạm; nguyên nhân, điều kiện của tội phạm.

3. Luận án đã đánh giá một cách khách quan về hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua các cảng biển theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

4. Luận án đã đưa ra các dự báo khoa học về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua cảng biển và đề xuất một số giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua cảng biển theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT