Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hoàng Đạt

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Chuyên ngành:            Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số:                          62.38.01.05.

Họ tên:                         Hoàng Đạt                   Nghiên cứu sinh Khoá: 2013.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

1. GS.TS Ngô Sỹ Hiền -  Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an;

2. TS. Phạm Trung Hòa -  Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Tên cơ sở đào tạo:                  Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ, điển hình như: khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý và nội dung hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

3. Luận án đã đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2017. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân của những tồn tại thiếu sót trong hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

4. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động đến hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ, luận án đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ trong thời gian tiếp theo.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT