Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hoàng Văn Hiệu

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Hiệu - Khóa 18, Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    HD1: GS.TS Nguyễn Văn Cảnh;

                    HD2: GS.TS Trần Minh Hưởng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội xâm hại người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi như: khái niệm, đặc điểm pháp lý tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi và lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự; khái niệm, cơ sở pháp lý, đặc điểm, nội dung, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi.

  2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng tình hình tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi; cũng như thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, chỉ rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, vướng mắc của hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi.

  3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 8 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT