Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Huỳnh Thanh Tuấn

Tên đề tài luận án:  Quản lý cư trú đối với công dân ở các tỉnh biên giới Tây Nam Bộ.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự;       Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh:                       Huỳnh Thanh Tuấn;                 Khóa 19.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Đinh Huy Liêm

2. PGS.TS Bùi Ngọc Giáp

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Làm rõ nhận thức lý luận về quản lý cư trú đối với công dân theo chức năng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội như khái niệm, vai trò, đặc điểm, cơ sở pháp lý, các biện pháp tiến hành cũng như phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong QLCT đối với công dân của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Khảo sát, đánh giá một cách hệ thống, toàn diện thực trạng quản lý cư trú đối với công dân theo chức năng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ở các tỉnh biên giới Tây Nam Bộ từ năm 2008 đến năm 2017; phân tích rõ ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

3. Luận án đưa ra dự báo tình hình về cư trú, những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến quản lý cư trú đối với công dân ở các tỉnh biên giới Tây Nam Bộ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này theo chức năng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính thời sự, nhất là hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương đổi mới hình thức quản lý cư trú đối với công dân nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT