Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Khăm Mặn Sỉ Sổm Bắt

Tên luận án: Điều tra tội phạm tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Khăm Mặn Sỉ Sổm Bắt            Khóa: 2017

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS. TS Nguyễn Đắc Hoan;
    HD2: PGS. TS Đặng Thu Hiền


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, chuyên sâu về lý luận và thực tiễn điều tra tội phạm tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng CSKT ở CHDCND Lào. Luận án đã làm sáng tỏ những nội dung cơ bản sau:
- Những vấn đề lý luận về tội phạm tham ô tài sản, đặc điểm pháp lý của tội tham ô tài sản, phương pháp điều tra tội phạm tham ô tài sản và quan hệ phối hợp của lực lượng CSKT trong điều tra tội phạm tham ô tài sản. 
- Phân tích, làm rõ đặc điểm hình sự của tội phạm tham ô tài sản ở nước CHDCND Lào: tình hình tội phạm, đặc điểm nhân thân đối tượng phạm tội, phương thức, thủ đoạn của tội phạm tham ô tài sản…
- Đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng và tổ chức tiến hành các hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản của lực lượng CSKT ở nước CHDCND Lào; chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong điều tra tội phạm tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng CSKT ở nước CHDCND Lào. 
- Đưa ra dự báo về tình hình tội phạm, các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hoạt động điều tra và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản của lực lượng CSKT ở nước CHDCND Lào trong thời gian tới.
Đặc biệt trong nội dung luận án đã trình bày phương hướng và xây dựng một số giải pháp mang tính toàn diện góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản trong thời gian tới. Những giải pháp đó, chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như: Tổng cục CSND xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo Bộ, ban hành văn bản quy định về hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản của lực lượng CSND làm cơ sở pháp lý cho các lực lượng tiến hành một cách thống nhất; nâng cao chất lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết đảm bảo hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ; tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng đầy đủ về vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho ĐTV và CBĐT trong việc thực hiện hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản 
Đây là những vấn đề cần thiết đòi hỏi khách quan của lý luận và thực tiễn ở CHDCND Lào.     

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT