Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lã Xuân Lực

Tên đề tài luận án: Tác động tâm lý trong quản lý giáo dục phạm nhân ở các trại giam khu vực phía Bắc thuộc Bộ Công an”

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự Mã số: 62.86.01.09 

Họ tên Nghiên cứu sinh: Lã Xuân Lực;      Khóa 20

Người hướng dẫn khoa học: 

HD 1. GS.TS Phạm Ngọc Hà;

HD 2. TS Triệu Thị Hương.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước có liên quan đến hoạt động tác động tâm lý trong quản lý giáo dục phạm nhân ở các trại giam. Luận án đã phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm, nội dung, yêu cầu, hình thức, phương pháp, chủ thể và quan hệ phối hợp tác động tâm lý trong quản lý giáo dục phạm nhân ở các trại giam. Luận án phân tích, làm rõ nhận thức góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận cơ bản tác động tâm lý trong quản lý giáo dục phạm nhân.   

2. Luận án phân tích, đánh giá, làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan, thực trạng tác động tâm lý trong quản lý giáo dục phạm nhân, những yếu tố ảnh hưởng đến tác động tâm lý trong quản lý giáo dục phạm nhân ở các trại giam khu vực phía Bắc thuộc Bộ Công an. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá, nhận xét về những ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của tác động tâm lý trong quản lý giáo dục phạm nhân ở các trại giam khu vực phía Bắc thuộc Bộ Công an.  

3. Luận án dự báo được tình hình, đặc điểm liên quan, các yếu tố ảnh hưởng thời gian tới và đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả của tác động tâm lý trong quản lý giáo dục phạm nhân ở các trại giam thuộc Bộ Công an

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT