Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Hồng Nam

Tên luận án: Khám xét trong điều tra tội phạm tham ô tài sản.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Hồng Nam            Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Nguyễn Hải Hưng;
HD2: GS. TS Nguyễn Xuân Yêm.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên sâu về hoạt động khám xét trong điều tra vụ án tham ô tài sản của Cơ quan điều tra Công an nhân dân. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận về đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân.

2. Bằng số liệu thực tế, phong phú, luận án đã phân tích làm rõ đặc điểm tội hình sự của tội phạm tham ô tài sản; thực trạng hoạt động khám xét trong điều tra vụ án tham ô tài sản của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2010 - 2020.

3. Luận án đã đưa ra được các dự báo về tình hình tội phạm tham ô tài sản trong những năm tới. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra hệ thống 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khám xét trong điều tra vụ án tham ô tài sản của Cơ quan điều tra Công an nhân dân trong thời gian tới.

Những kết quả rút ra qua nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT