Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Minh Thành

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Minh Thành          Nghiên cứu sinh khoá: 2016

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS. TS Bùi Ngọc Giáp;

HD2: PGS. TS Lê Đăng Xuyên.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

 1. Về phương diện lý luận, kết quả của luận án góp phần bổ sung, từng bước hoàn thiện, làm phong phú thêm hệ thống lý luận về quản lý nhà nước về trật tự, an toàn nói chung và quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc nói riêng, như: làm rõ đặc trưng cơ bản về đường bộ cao tốc và trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc; những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc của lực lượng Cảnh sát giao thông.

2. Đánh giá tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc của lực lượng Cảnh sát giao thông từ năm 2010 đến hết năm 2020. Làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, Luận án đã đưa ra dự báo và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc của lực lượng Cảnh sát giao thông trong thời gian tới.

3. Về phương diện thực tiễn, những chỉ dẫn của luận án có thể làm tài liệu giúp cho cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát giao thông từ Cục Cảnh sát giao thông đến Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện trong việc tham khảo, vận dụng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT