Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Ngọc Bẩy

Tên luận án: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các lễ hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự    Mã số: 9.86.01.09


Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Ngọc Bẩy                  Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Trần Hải Âu;
HD2: PGS. TS Hoàng Ngọc Bình.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã khảo sát, đánh giá một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước tiếp cận được về công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các lễ hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, từ đó rút ra các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về lễ hội và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các lễ hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân phù hợp với điều kiện hoàn cảnh pháp luật Việt Nam như: Khái niệm, phân loại lễ hội; các đặc điểm cơ bản của lễ hội có liên quan đến an ninh, trật tự; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các lễ hội, phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các lễ hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân. 

3. Luận án đã tổng kết, đánh giá, làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các lễ hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc của lực lượng Cảnh sát nhân dân; thực trạng quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các lễ hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó làm cơ sở để đưa ra các giải pháp trong Chương 3 của luận án.

4. Luận án đã đưa ra các dự báo liên quan và các giải pháp đồng bộ, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các lễ hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT