Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Thị Kim Nga

Tên đề tài luận án: “Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong quản lý chất thải rắn tại đô thị theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05.

Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Kim Nga         Khóa: 19.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: GS.TS Trần Minh Hưởng;

HD 2: GS.TS Nguyễn Xuân Lý.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong quản lý chất thải rắn tại đô thị theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường ở Việt Nam. Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Luận án đã hệ thống, hoàn thiện, bổ sung những vấn đề lý luận về đô thị, quản lý chất thải rắn tại đô thị, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong quản lý chất thải rắn tại đô thị theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường như: Khái niệm đô thị; khái niệm, đặc điểm, phân loại chất thải rắn tại đô thị; khái niệm, đặc điểm, nội dung quản lý chất thải rắn tại đô thị; khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong quản lý chất thải rắn tại đô thị.

2. Luận án đã tổng kết, đánh giá, làm rõ được thực trạng phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong quản lý chất thải rắn tại đô thị theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường; thực trạng quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong quản lý chất thải rắn tại đô thị. Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Luận án đã đưa ra các dự báo liên quan và các giải pháp đồng bộ, có tính khả thi cao nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong quản lý chất thải rắn tại đô thị theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường trong thời gian tới.

BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT