Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Văn Hải

Tên luận án: Công tác giải quyết các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Hải - Khóa 19

Hệ:  Không tập trung

Người hướng dẫn khoa học:

- TS Nguyễn Quang Nghĩa

- TS Nguyễn Thanh Hóa

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về Công tác giải quyết các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã tập trung khảo sát, phân tích một số công trình điển hình trong và ngoài nước có liên quan trong mục tổng quan tình hình nghiên cứu, từ đó xác định những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ của đề tài luận án.

2. Luận án đã xây dựng hệ thống lý luận về công tác giải quyết các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc, như: Khái niệm, đặc điểm các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nguyên tắc, phương pháp và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh, trật tự.  

3. Trên có sở đó, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn, nếu được quan tâm ứng dụng sẽ có tác dụng góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT