Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Văn Ngãi

Tên luận án: Nghiên cứu dấu vết độc chất trong điều tra hình sự.

Chuyên ngành:  Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh         Lê Văn Ngãi                        Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                        HD 1. PGS, TS Vũ Công Sáu;

                        HD 2. PGS, TS Nguyễn Văn Hà.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nghiên cứu dấu vết độc chất trong điều tra hình sự. Qua đó, đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động nghiên cứu dấu vết độc chất trong điều tra hình sự, điển hình như: Khái niệm, ý nghĩa, cơ sở pháp lý, nội dung, phương pháp, phương tiện tiến hành và quan hệ phối hợp trong hoạt động nghiên cứu dấu vết độc chất trong điều tra hình sự.

3. Luận án đã đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động nghiên cứu dấu vết độc chất trong điều tra hình sự của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân từ năm 2011 đến hết 6/2021. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong hoạt động nghiên cứu dấu vết độc chất trong điều tra hình sự của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân.

4. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động đến hoạt động nghiên cứu dấu vết độc chất trong điều tra hình sự, luận án đề xuất 05 giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động nghiên cứu dấu vết độc chất trong điều tra hình sự của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân trong thời gian tới.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT