Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Văn Sáng

Tên luận án: Công tác điều tra cơ bản lĩnh vực kinh doanh đa cấp của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Sáng                   Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 
1. PGS, TS Hoàng Trung Thực
2. PGS, TS Phạm Tiến Dũng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ, toàn diện, khoa học và đảm bảo tính hệ thống về công tác điều tra cơ bản lĩnh vực kinh doanh đa cấp của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Việc nghiên cứu luận án phù hợp với phương châm chuyển hướng trọng tâm từ điều tra cơ bản địa bàn sang điều tra cơ bản lĩnh vực xuyên suốt của Bộ Công an hiện nay.

2. Luận án đã xây dựng, bổ sung và góp phần phát triển lý luận về công tác điều tra cơ bản lĩnh vực kinh doanh đa cấp của lực lượng Cảnh sát kinh tế, cụ thể là: xây dựng khái niệm, chỉ ra các đặc điểm, phân tích làm rõ nội dung, phương pháp tiến hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

3. Luận án đã tổng kết thực tiễn tiến hành công tác điều tra cơ bản lĩnh vực kinh doanh đa cấp của lực lượng Cảnh sát kinh tế từ năm 2010 đến hết năm 2020. Trên cơ sở khảo sát, luận án đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và lý giải nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

4. Luận án đã đưa ra các dự báo và đề xuất 06 nhóm giải pháp phù hợp, có tính khả thi để góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản lĩnh vực kinh doanh đa cấp của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT