Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Văn Tuấn

Tên đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Tuấn Khóa 2017

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

Hướng dẫn 1. PGS.TS Phạm Công Nguyên; 

Hướng dẫn 2. GS.TS Đường Minh Giới.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện, có hệ thống và chuyên sâu về hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. Bao gồm một số nội dung cụ thể như: Khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi; đặc điểm, nội dung, phương pháp phòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng CSHS,… Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.

2. Luận án đã phân tích làm rõ được thực trạng tình hình tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi từ năm 2009 – 6/2020 ở Việt Nam của lực lượng CSHS.

Qua đó, luận án đã phân tích, xác định được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

3. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát, phân tích thực trạng xác định những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, luận án đã kiến nghị, đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT