Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Xuân Sang

Tên luận án: Điều tra tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn các tỉnh miền Trung theo thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Xuân Sang        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Hoàng Trung Thực;      
HD2: GS.TS Đường Minh Giới


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện lý luận về điều tra tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó xây dựng khái niệm, đặc điểm điều tra tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát môi trường.

2. Khảo sát thực trạng điều tra tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Trên cơ sở đó luận án đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

3. Đưa ra một số dự báo khoa học và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát môi trường trên địa bàn các tỉnh miền Trung.    

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT