Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lưu Đức Dương

Tên đề tài luận án: “Phòng ngừa các tội phạm tham nhũng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế”

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm      Mã số: 62.38.70.01

Họ tên nghiên cứu sinh: Lưu Đức Dương                  Khóa: 2008

Chức danh khoa học, học vị và họ tên của người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Quang Thiện

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an


Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa các tội phạm tham nhũng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.


2. Với mục đích góp phần xây dựng hệ thống lý luận về phòng ngừa các tội phạm tham nhũng, luận án nghiên cứu những vấn đề cơ bản như: khái niệm, đặc điểm các tội phạm tham nhũng. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng có hệ thống những vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa các tội phạm tham nhũng như: khái niệm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp, mối quan hệ phối hợp trong phòng ngừa các tội phạm tham nhũng.


3. Luận án đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng phòng ngừa các tội phạm tham nhũng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trên phạm vi toàn quốc từ năm 2006 đến năm 2015.


4. Trên cơ sở nhận thức lý luận, khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra những nhận định, đánh giá, kết luận có căn cứ, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa các tội phạm tham nhũng.


5. Luận án đã đề xuất 06 nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa các tội phạm tham nhũng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT