Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Mạc Xuân Hương

Tên đề tài luận án: Xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Mạc Xuân Hương. Khóa 18

Hệ:  Không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    HD1: PGS.TS Bùi Văn Thịnh.

                    HD2: TS Nguyễn Quang Nghĩa.

          Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

          Những đóng góp mới của luận án:

          Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trên cơ sở kế thừa và khái quát một số công trình khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu về công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật nói chung và công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật nói riêng của lực lượng Cảnh sát hình sự và chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án. Luận án đã bổ sung một số nội dung mới như:

- Luận án đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về cơ sở bí mật và công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát hình sự như: xây dựng khái niệm về cơ sở bí mật; khái niệm, đặc điểm về công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật; tác dụng của cơ sở bí mật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự.

         - Luận án đi sâu phân tích, làm rõ thực trạng tiến hành xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội như: cơ cấu tổ chức, phân công, phân cấp trong tiến hành xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Đặc biệt, luận án đã khảo sát, phân tích thực trạng tiến hành xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các bước cụ thể như: trình tự, thủ tục xây dựng cơ sở bí mật, lựa chọn người xây dựng làm cơ sở bí mật, mở hồ sơ cơ sở bí mật, quản lý, sử dụng cơ sở bí mật. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế, luận án cũng đưa ra những nhận xét, đánh giá về những mặt đạt được, những mặt chưa đạt được khi tiến hành xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

- Trên cơ sở khảo sát thực tế, luận án cũng đưa ra các dự báo về xu hướng hoạt động của tội phạm hình sự trong thời gian tới ở địa bàn Hà Nội, những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hiệu quả tiến hành công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thời gian tới.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT