Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Maysouk Soinxay

Tên luận án: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hộ khẩu theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hộ khẩu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm        Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Maysouk Soinxay    Khóa: 23

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS.TS. Nguyễn Đắc Hoan;
HD2: TS. Bùi Ngọc Luy.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu, phân tích bổ sung làm rõ lý luận về công tác quản lý hộ khẩu như: Khái niệm quản lý hộ khẩu và cơ sở pháp lý của quản lý hộ khẩu đặc điểm, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp trong quản lý hộ khẩu.

2. Nghiên cứu, phân tích đánh giá làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hộ khẩu của lực lượng Cảnh sát quản lý hộ khẩu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào như: Tình hình, đặc điểm của quản lý hộ khẩu; đặc điểm có liên quan đến công tác quản lý hộ khẩu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

3. Nghiên cứu khảo sát, đánh giá làm rõ thực trạng tổ chức lực lượng Cảnh sát quản lý hộ khẩu nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá làm rõ ưu điểm, nhược điểm, chỉ ra được nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong đăng ký hộ khẩu của lực lượng Cảnh sát quản lý hộ khẩu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

4. Đưa ra dự báo những yếu tố tác động đến đăng ký hộ khẩu của lực lương Cảnh sát quản lý hộ khẩu nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và đồng thời đề xuất 6 giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hộ khẩu của lượng Cảnh sát quản lý hộ khẩu nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới.                               

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT