Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Ngô Thị Huệ

Tên luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong phòng ngừa tội phạm về ma túy tại địa bàn trọng điểm các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Huệ      Khóa: 22

 Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
      HD 1: PGS. TS Chử Văn Chí;
            HD 2: GS. TS Bùi Minh Trung.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về phòng ngừa tội phạm ma túy tại địa bàn trọng điểm; xây dựng khái niệm hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về   ma túy trong phòng ngừa tội phạm về ma túy tại địa bàn trọng điểm, làm rõ đặc điểm hoạt động lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong phòng ngừa tội phạm về ma túy tại địa bàn trọng điểm; cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp lực lượng trong phòng ngừa tội phạm về ma túy tại địa bàn trọng điểm lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh miền núi phía Bắc.

2. Luận án nêu rõ tình hình thực tế hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong phòng ngừa tội phạm về ma túy tại địa bàn trọng điểm các tỉnh miền núi phía Bắc các năm từ 2010 đến hết tháng 12 năm 2020; đưa ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này.

3. Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra dự báo tình hình tội phạm về ma túy tại địa bàn trọng điểm các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới, các yếu tố tác động đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra phạm về ma túy trong phòng ngừa tội phạm về ma túy tại địa bàn trọng điểm các tỉnh miền núi phía Bắc. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra những giải pháp trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm về ma túy tại địa bàn trọng điểm các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT